4K / HD and surround audio

Jazz World Classical Concert opnames

Remote-controlled 4K en HD opnamen

De nieuwe 4K / HD video keus voor
Het Concertgebouw en andere concertzalen.

Innovatief en state-of-the-art faciliteiten

4K / HD and surround audio

Terms and Conditions

IN DUTCH - AN ENGLISH VERSION CAN BE MADE AVAILABLE ON REQUEST.

ALGEMENE VOORWAARDEN van PolyCast B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd 13 november 2012 bij de Kamer van Koophandel.

 

 

1          Algemeen

1.1           Deze algemene voorwaarden hebben, met uitsluiting van alle en enige voorwaarden van derden, betrekking op alle leveringen en op alle diensten en zaken geleverd c.q. verricht door “PolyCast Productions B.V.” (hierna te noemen “PolyCast”) aan een derde partij (hierna te noemen: de “Opdrachtgever ”) en alle betreffende overeenkomsten en gerelateerde acties, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard, zoals offertes, orderbevestigingen, servicebeschrijvingen, serviceovereenkomsten, licentieovereenkomsten en tijdschema’s, behalve voor zover anders bepaald in deze verkoopvoorwaarden

1.2           Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover deze afwijkingen tussen PolyCast en de Opdrachtgever te voren schriftelijk zijn overeengekomen en bovendien gelden deze afwijkingen alleen voor de desbetreffende overeenkomst tussen PolyCast en de Opdrachtgever.

 

2          Offertes

2.1           Alle offertes zijn vrijblijvend van aard tenzij in de offerte een specifieke geldigheidsduur wordt vermeld. Omdat offertes en daarmede verbonden gegevens (bedrijfs)geheimen kunnen bevatten, dienen deze documenten als vertrouwelijk behandeld te worden en slechts voor evaluatiedoeleinden gebruikt te worden. Behalve voor zover evaluatie noodzakelijk is of, indien PolyCast daar expliciet toestemming voor verleend heeft, is verveelvoudiging en/of openbaarmaking van (delen van) een offerte verboden in welke vorm dan ook overeenkomstig de Auteurswet uit 1912.

2.2           De Opdrachtgever garandeert hierbij dat zij geen enkele inbreuk zal maken op welke juridische bepalingen dan ook ten aanzien van (Europese) aanbestedingen en vrijwaart PolyCast voor enige vordering door derden in dit verband, alsmede voor alle kosten en schade die PolyCast door dergelijke vorderingen zou kunnen leiden.

2.3           De inhoud van alle specificaties, servicebeschrijvingen, prijslijsten, brochures en andere informatie die samen met een offerte wordt verstrekt, zal zo correct mogelijk zijn. De betrokken informatie zal voor PolyCast alleen bindend zijn indien PolyCast dit expliciet schriftelijk heeft aangegeven.

2.4           Tenzij een offerte uitdrukkelijk anders vermeldt, is PolyCast niet verantwoordelijk voor de inhoud van een offerte of de uitvoering van een opdracht voor zover het bijzondere of optionele diensten betreft waarvan niet specifiek in de offerte is aangegeven dat zij de verantwoordelijkheid van PolyCast zijn.

 

3          Overeenkomsten

3.1           Een overeenkomst met PolyCast komt uitsluitend tot stand door

              (a) schriftelijke bevestiging door PolyCast of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge overeenstemming tussen PolyCast en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een kernbepaling in deze bevestiging,   (b) ondertekening voor akkoord door PolyCast en Opdrachtgever van een offerte of bevestiging of                                                                                                                                     (c) begin van voor Opdrachtgever kenbare uitvoering door PolyCast waartegen Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij PolyCast indient. De bevestiging van de opdracht wordt geacht een correcte en volledige invulling van de overeenkomst te zijn. Indien er geen overeenkomst wordt afgesloten is de Opdrachtgever verplicht de offerte en alle gerelateerde documentatie, die zij ontvangen heeft, te retourneren of vernietigen zodra PolyCast daartoe een verzoek indient.

3.2              Geen van de termijnen en data waaraan PolyCast moet voldoen, zijn bindend. Alle door PolyCast overeengekomen voor haar geldende termijnen en/of tijdstippen zijn indicatief van aard en zijn niet te beschouwen als fatale termijn of als resultaatsverbintenis. PolyCast zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om de overeengekomen termijnen en/of tijdstippen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een termijn of tijdstip brengt PolyCast niet in verzuim. PolyCast en de Opdrachtgever  zullen met elkaar in overleg treden zodra duidelijk wordt dat de kans bestaat dat termijnen overschreden gaan worden.

3.3              PolyCast is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van PolyCast kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico's met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

 

4           Tarieven en betaling

4.1           De tarieven en vergoedingen van de prestaties van PolyCast worden in de offerte opgenomen. Alle prijzen, tarieven en vergoedingen worden vermeerderd met BTW en overige wettelijke toeslagen en belastingen. Reisuren, reis-en verblijfkosten, verzendkosten (postbezorging), telecommunicatiekosten en alle andere gerelateerde kosten zullen tegen bestaande tarieven in rekening gebracht worden, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien PolyCast op verzoek van de Opdrachtgever gebruik maakt van digitale handtekeningen in haar communicatie met de Opdrachtgever en/of gebruikt maakt van digitale facturering, dan zullen de kosten daarvan bij de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4.2           Alle diensten van PolyCast zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke schatting van de benodigde tijd om de diensten te verrichten voor de betreffende competentiegebieden, taken en verantwoordelijkheden van PolyCast. Als een offerte een vaste prijs geeft, dan is deze vaste prijs exclusief de in artikel 4.1 vermelde bedragen. De Opdrachtgever erkent en accepteert dat verandering in de beschreven competentiegebieden, taken, verantwoordelijkheden en/of diensten een verandering in de prijs tot gevolg kunnen hebben. PolyCast is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van haar werkzaamheden een of meer derden in te schakelen en/of haar werkzaamheden aan een of meer derden uit te besteden.

4.3           Alle aan dienstverlening gerelateerde kosten, zoals personeel dat voor de uitvoering van deze overeenkomst stand-by staat, zullen tegen de geldende tarieven in rekening gebracht worden.

4.4           Alle tarieven kunnen op elk moment aangepast worden als gevolg van veranderingen in de prijzen en tarieven, onder meer veroorzaakt door, doch niet beperkt tot: door PolyCast ingehuurde derden die het gevolg zijn van een relevante collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), veranderende regelgeving en/of indien sprake is van een of meer overeenkomsten met een periodieke betalingsverplichting of een termijn van meer dan 60 dagen. In het geval PolyCast besluit om een tarief te wijzigen, kan de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving door PolyCast de Overeenkomst ontbinden tegen de datum van de beoogde prijsverhoging. Indien de Opdrachtgever in dat geval de Overeenkomst tijdig ontbindt, heeft PolyCast het recht om de aangezegde prijsverhoging in te trekken waarna de Overeenkomst in stand blijft.

4.5           Alle tarieven kunnen voorts eenmaal per jaar aangepast worden met een percentage gelijk aan de index voor salarisaanpassing voor de betrokken industriesector zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) die publiceert en op basis van 2000 = 100.

4.6          Facturering geschiedt op basis van (gedeeltelijke) levering van de  dienstverlening of op basis van beëindiging door PolyCast van de dienstverlening, tenzij anders is aangegeven in de offerte.

4.7          Opdrachtgever dient de facturen van PolyCast, met uitsluiting van het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 15 dagen na de factuurdatum  te betalen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot de datum van voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand als een gehele maand wordt gerekend.

4.8          Indien PolyCast besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke  incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan PolyCast te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van          € 250,00 vermeerderd met de wettelijke handelsrente berekend op jaarbasis, ongeacht of PolyCast daadwerkelijk actie ondernomen heeft om de schuld te innen en los van andere (wettelijke) regelingen om kosten te innen.

4.9          PolyCast is gerechtigd om bij de niet tijdige betaling of andere niet nakoming door de Opdrachtgever haar werkzaamheden onmiddellijk staken, onverminderd eventueel andere rechten van PolyCast.

4.10          Bij het aangaan van een overeenkomst kan PolyCast te allen tijde de Opdrachtgever verzoeken om de gewenste zekerheid van betaling te verschaffen teneinde een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen. PolyCast is aangaande eventuele verplichtingen harerzijds tot opschorting  gerechtigd tot het moment dat  de Opdrachtgever de door PolyCast gewenste zekerheid heeft verschaft.

 

 

 

5          Eigendomsvoorbehoud

              Alle zaken die aan de Opdrachtgever zijn afgeleverd als onderdeel van de  Overeenkomst, niet beperkt tot datadragers zoals DVD’s en cd-roms, zijn en blijven eigendom van PolyCast tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen krachtens de Overeenkomst is nagekomen,  inclusief de beschreven bedragen plus rente en incassokosten. Indien van toepassing zullen rechten uitsluitend bij nadere akte verleend of, in sommige gevallen, overgedragen worden aan de Opdrachtgever mits –ondanks het eventuele bestaan van een akte- de Opdrachtgever de betreffende kosten en vergoedingen volledig en op tijd heeft voldaan. Onder rechten als bedoeld in de vorige zin worden tevens verstaan rechten van toegang tot specifieke (netwerk)faciliteiten van PolyCast.

 

6          Meerwerk

6.1          PolyCast is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven en/of op basis van nacalculatie, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst of PolyCast de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging en/of als er omstandigheden zijn waardoor prijsverhogingen noodzakelijk zijn, zoals aanpassing of verandering in de hardware en/of software (nieuwe versies/releases) in gebruik door PolyCast de Overeenkomst na te komen, ontwikkeling- en testsoftware daaronder begrepen dan wel de Opdrachtgever nalatig is zijn verplichtingen inzake de Overeenkomst na te komen en de werkzaamheden door PolyCast als gevolg daarvan worden en/of zijn geïntensiveerd of uitgebreid.  Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door PolyCast naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door PolyCast wordt gepresteerd. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. PolyCast is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2          Voor meerwerk is PolyCast gerechtigd bijkomende en/of aangepaste voorwaarden te stellen. Als de aanbod voor meerwerk niet (tijdig) wordt geaccepteerd, zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor het risico van de Opdrachtgever. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk geeft PolyCast desondanks het recht de kosten van het meerwerk op de Opdrachtgever te verhalen en is de Opdrachtgever dientengevolge verplicht deze kosten te voldoen.

6.3          Tenzij anders vermeld in de offerte, is aanpassing en/of vermindering van de hoeveelheid werk expliciet uitgesloten.

6.4          Voordat PolyCast aanvangt met het leveren van meerwerk, zal PolyCast een offerte uitbrengen met betrekking tot het door PolyCast verwachte meerwerk en gerelateerde kosten, tenzij PolyCast van mening is dat het uitbrengen van zo’n offerte niet mogelijk is. Bij het uitbrengen van zo’n offerte is PolyCast gerechtigd additionele of striktere voorwaarden te stellen voor het meerwerk. Als de offerte voor het meerwerk geweigerd wordt, zijn alle daaruit voortvloeiende consequenties volledig voor het risico van de Opdrachtgever. Het gebrek aan een schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever voor het meerwerk laat onverlet het recht van PolyCast de kosten van het meerwerk op de Opdrachtgever te verhalen.

6.5           Aanpassing aan vermindering van de hoeveelheid werk is hierbij expliciet uitgesloten, tenzij anders vermeld in de offerte.

 

7          Aansprakelijkheid

7.1           De aansprakelijkheid van PolyCast jegens de Opdrachtgever beperkt zich tot vergoeding van de direct geleden schade. Iedere aansprakelijkheid van PolyCast tot het vergoeden van alle schade, kosten of betalingsverplichtingen in verband met enige overeenkomst met de Opdrachtgever beperkt zich tot het laagste van de volgende twee bedragen: een bedrag van €25.000,= of het overeengekomen bedrag van de dienstverlening, activiteiten en/of leveringen betrokken van PolyCast. Onder directe schade wordt verstaan slechts die schade die direct en onlosmakelijk verbonden zijn met het voorval dat de schade veroorzaakt heeft. Deze beperking is van toepassing op zowel contractuele als niet-contractuele aansprakelijkheid, tenzij de directe schade in kwestie opzettelijk is veroorzaakt is door het personeel van PolyCast of door grove nalatigheid van hun kant of tenzij een dergelijke beperking wettelijk niet is toegestaan.

7.2           PolyCast is niet aansprakelijk voor indirecte schade met inbegrip van, onder andere, schade door verlies van informatie, verlies van winst of elke andere vorm van gevolgschade alsmede voor enige schade die het gevolg is van vertraging in de levering van diensten door of namens PolyCast.

7.3           Schadeclaims dienen ingediend te worden op het adres van het hoofdkantoor van PolyCast en dat binnen redelijke termijn – maximaal drie (3) maanden – na het ontstaan van de schade. Wanneer de Opdrachtgever niet aan deze voorwaarde voldoet vervallen mogelijk alle rechten de Opdrachtgever heeft (op vergoeding van de kosten). Wanneer de Opdrachtgever niet aan deze voorwaarde voldoet vervallen mogelijk alle rechten die Opdrachtgever heeft (op vergoeding van de kosten).

7.4           Mocht, op basis van deze Algemene Voorwaarden, sprake zijn van een (contractuele) relatie tussen een toeleverancier of licentiegever van PolyCast en een Opdrachtgever , dan zijn uitsluitend de relevante voorwaarden voor aansprakelijkheid en garantie van de desbetreffende toeleverancier of licentiegever van toepassing. De Opdrachtgever  accepteert hierbij (de toepasbaarheid van) deze voorwaarden en zal PolyCast niet aansprakelijk stellen voor enige nalatigheid door deze toeleverancier of licentiegever.

 

8.          Overmacht

8.1           Als PolyCast door een situatie van permanente of tijdelijke overmacht de overeenkomst niet (langer) kan uitvoeren, is PolyCast gerechtigd de overeenkomst schriftelijk volledig op te zeggen zonder verplicht te zijn tot compensatiebetalingen en zonder hiervoor naar de rechter te moeten gaan en zonder verlies van de rechten van PolyCast tot ontvangst van betaling door de Opdrachtgever  voor de diensten die tot het moment van overmacht aan de Opdrachtgever  geleverd zijn. PolyCast kan er in deze ook voor kiezen (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ook in het geval van het opschorten van de dienstverlening blijft PolyCast er toe gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

8.2          Onder overmacht wordt iedere omstandigheid buiten de directe macht van PolyCast verstaan die tot gevolg heeft dat PolyCast tijdelijk of permanent niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot dergelijke omstandigheden behoren, onder andere, brand, vorst, stakingen, buitensluitingen, rellen, oorlog, overheidsmaatregelen zoals import-en exportbeperkingen, extreem hoog ziekteverzuim onder het personeel van PolyCast, wanprestatie door een contractant van PolyCast, hapering van de hardware en/of de software die door PolyCast wordt gebruikt bij het uitvoeren van haar overeenkomsten (ontwikkeling- en testsoftware daaronder begrepen), in gebreke blijven van een derde leverancier, onder andere ICT-, post-, telecommunicatie- en nutsbedrijven, weigering of ontzegging van de noodzakelijke vergunningen en verder alle omstandigheden waarin van PolyCast niet (langer) redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever  kan blijven vervullen, zoals geen of niet langer gebruik kunnen maken van in te schakelen of ingeschakelde derden onder meer voor gebeurtenissen van nationaal of groot maatschappelijk belang, al dan niet bij een of meerdere omroeporganisaties.

 

9          Vrijwaring

              De Opdrachtgever is verplicht om PolyCast (alsook de door laatstgenoemde ingeschakelde personen) volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor iedere claim van een of meer derden jegens PolyCast en/of voornoemde personen in verband met een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van de verplichtingen krachtens de Overeenkomst.

 

10           Geen overname personeel

              In geen geval zal de Opdrachtgever gedurende de looptijd alsook gedurende een periode van 1 jaar na het einde van de Overeenkomst werknemers van PolyCast en/of door laatstgenoemde ingeschakelde personen, die betrokken zijn of zijn geweest bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen of anderszins direct of indirect, in de meeste ruime zin, werkzaamheden voor zich laten verrichten.

 

11           Optie

11.1           In het geval PolyCast een optie verleent tot het aangaan van de Overeenkomst en/of een nadere overeenkomst, zal door PolyCast tevens aangegeven worden voor welke datum de Opdrachtgever deze optie dient uit te oefenen. Bij niet tijdige en niet schriftelijke uitoefening van een verleende optie, vervalt de verleende optie.

11.2           PolyCast is steeds gerechtigd de hierboven genoemde optietermijn te verkorten door de Opdrachtgever te verzoeken de optie binnen 24 uur uit te oefenen. Indien de Opdrachtgever de optie niet binnen deze termijn schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

 

 

12           Intellectueel eigendom

12.1           De Opdrachtgever staat er jegens PolyCast voor in dat geen intellectuele eigendomsrechten van een of meer anderen zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door PolyCast. De Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door PolyCast vast te laten leggen op geluid-, beeld- of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal PolyCast en alle aan PolyCast gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

12.2           Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de Overeenkomst door PolyCast, haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij PolyCast, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

 

13           Gebruik van door PolyCast ter beschikking gesteld materiaal

13.1           PolyCast en haar licentiegevers behouden het auteursrecht en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op al het materiaal, waaronder doch niet beperkt tot databases, apparatuur, modellen, formatteringen en andere goederen (documentatie, rapporten, offertes, enz.) die PolyCast op welke wijze dan ook aan haar Opdrachtgever en geleverd heeft. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden opgevat als zijnde een overdracht van zulke intellectuele eigendomsrechten. Een overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan uitsluitend door middel van een separate schriftelijke overeenkomst geschieden. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin en op straffe van nietigheid, zal een overdracht van intellectuele eigendomsrechten nimmer betrekking hebben op onderdelen waarvan de rechten bij derden berusten of op onderdelen die door PolyCast in voorkomende gevallen worden hergebruikt voor andere klanten. 

13.2           De Opdrachtgever wordt in staat gesteld het door PolyCast ter beschikking gestelde materiaal, waaronder doch niet beperkt tot databases, apparatuur en andere goederen slechts te gebruiken voor de duur en de doelstellingen van de overeenkomst, tenzij expliciet anders is overeengekomen in de overeenkomst en slechts voor zover PolyCast en (voor zo er van toepassing: haar licentiegevers) daar toestemming voor gegeven hebben. 

13.3           Tenzij en voor zover door de wet toegestaan, zal de Opdrachtgever geen enkele kopie maken van het door PolyCast ter beschikking gestelde materiaal, waaronder doch niet beperkt tot databases, apparatuur, modellen, formatteringen en andere goederen die PolyCast als onderdeel van de overeenkomst verstrekt heeft en zal dergelijke materialen ook niet aan derden verstrekken. De Opdrachtgever zal aan het eind van de overeenkomst alle kopieën retourneren of, volgens instructie van PolyCast, vernietigen.

13.4           De Opdrachtgever zal geen enkele mededeling inzake auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten verwijderen van door PolyCast ter beschikking materiaal. Dit omvat ook alle mededelingen inzake de vertrouwelijke of geheime aard van (bijvoorbeeld) rapporten.

13.5           De Opdrachtgever is er zich van bewust en verklaart er zich mee akkoord dat in voorkomende gevallen PolyCast een beveiliging heeft aangebracht waardoor de toegang tot en/of het gebruik van het materiaal beperkt, opgeschort of uitgesloten wordt. PolyCast zal deze beveiliging alleen operationaliseren in zwaarwegende omstandigheden, zoals niet betaling of wanprestatie aan de zijde van de Opdrachtgever.

 

14           Samenwerking

14.1           Om een goede uitvoering van een overeenkomst te bewerkstelligen, zal de Opdrachtgever voor eigen risico en kosten en op een tijdige wijze PolyCast de samenwerking leveren die PolyCast redelijkerwijs nodig heeft, met name op het gebied van ontwikkel- en testdiensten. Dit omvat, onder andere, het beschikbaar stellen van de benodigde informatie en documentatie (inclusief, maar niet beperkt tot voorbereidende goederen, informatie over het bedrijf van de Opdrachtgever, haar Opdrachtgever en en leveranciers en de betreffende marktsector) op de vereiste manier en in het gewenste formaat en bovendien eenvoudige toegang (tot een netwerk), het beschikbaar stellen van telecommunicatie- en internetfaciliteiten, het aangeven van het juiste beveiligingsniveau door of namens PolyCast, het correct melden van defecten en storingen en het beschikbaar stellen van werkruimte en andere faciliteiten. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat, tenzij anders overeengekomen, de Opdrachtgever aansprakelijk is voor enige en alle (deel-)schade, verlies en/of diefstal van producten die de Opdrachtgever  aan PolyCast geleverd heeft ten behoeve van opslag en/of distributiediensten en dat Opdrachtgever er zelf voor verantwoordelijk is dat de opgeslagen producten overeenkomstig en adequaat verzekerd zijn.

14.2           De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie genoemd in artikel 14.1 en garandeert dat zij bevoegd en geautoriseerd is om de informatie en samenwerking te leveren zoals omschreven in artikel 14.1. De Opdrachtgever  zal PolyCast vrijwaren van elke claim in dit verband en van alle kosten en schade waarmee PolyCast als gevolg van dergelijke claims geconfronteerd wordt.

14.3           Als enige informatie die voor uitvoering van de overeenkomst nodig is niet beschikbaar gesteld wordt, niet tijdig beschikbaar gesteld wordt of niet beschikbaar gesteld wordt volgens de overeenkomst, of als de Opdrachtgever  haar verplichtingen op een andere wijze niet nakomt, is PolyCast gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten. Alle extra kosten die daar het gevolg van zijn kunnen door Polycast in rekening gebracht worden tegen de normale tarieven.

 

15          Overige verplichtingen van de Opdrachtgever

15.1           Opdrachtgever zal PolyCast steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat PolyCast tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis.

15.2           Indien Opdrachtgever de in artikel 15.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PolyCast het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft PolyCast het recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd eventuele andere  rechten van PolyCast.

15.3           Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 15.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving. Opdrachtgever zal PolyCast vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van PolyCast, in verband met een inbreuk op deze garantie.

15.4           Opdrachtgever zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat in de aftiteling en andere promotionele uitingen omtrent het programma waarop de Overeenkomst betrekking heeft de naam en de rol van PolyCast wordt vermeld.

 

16          Ontbinding en beëindiging

16.1           Elk van de partijen is gerechtigd de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden zonder de rechter daarvoor in te schakelen indien de andere partij te kort schiet aan haar  verplichtingen krachtens de Overeenkomst en zij daarvan op een juiste wijze schriftelijk in gebreke is gesteld indien en voor zo ver mogelijk en/of wenselijk. Bij ingebrekestelling dient het tekortschieten zo gedetailleerd mogelijk te geschieden en dient er een redelijke termijn gegeven te worden om het gestelde tekortschieten op te heffen.

16.2           Indien PolyCast voorafgaand aan het tijdstip van ontbinding zoals gesteld in artikel 16.1 reeds diensten of producten aan de Opdrachtgever heeft geleverd, dan heeft dit geen consequenties voor de verplichting tot betaling, tenzij PolyCast de partij is die in gebreke blijft met betrekking tot deze diensten of producten. De Opdrachtgever zal alle bedragen betalen die PolyCast in rekening heeft gebracht voor de diensten en producten die voorafgaand aan het tijdstip van ontbinding geleverd zijn en deze bedragen zullen onmiddellijk betaalbaar gesteld moeten worden op het tijdstip van ontbinding.

16.3           De aansprakelijkheid van PolyCast ten gevolge van een ontbinding zoals beschreven in dit artikel is strikt beperkt zoals omschreven in artikel 7, maar met het voorbehoud dat de compensatie als gevolg van ontbinding nooit hoger zal zijn dan 50% van het totaalbedrag dat PolyCast van de Opdrachtgever ontvangen heeft voor het betreffende product of, in geval van diensten, voor het leveren van de betreffende diensten in de drie maanden voorafgaand aan de ontbinding.

16.4           Met inachtneming van de wettelijke bepalingen, zijn partijen niet gerechtigd een overeenkomst voor een bepaalde tijd voortijdig te beëindigen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt wettelijk verlengd voor een zelfde periode, tenzij een van de partijen schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst aan het eind van de periode te beëindigen met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:

              een minimale opzegtermijn van 1 maand voor een overeenkomst met een looptijd van maximaal zes (6) maanden;

              een minimale opzegtermijn van 3 maanden voor een overeenkomst met een looptijd van zeven (7) maanden of meer.

16.5           Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten die vanwege de inhoud of aard niet eindigt door oplevering, dan kan elk van de partijen, na zorgvuldige afstemming en met opgaaf van reden, de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Als partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dan moet een redelijke opzegtermijn – minstens 1 maand – in acht genomen worden bij het opzeggen van de overeenkomst. Partijen zijn nooit en te nimmer gebonden aan het betalen van enige vorm van compensatie dan ook als een overeenkomst beëindigd wordt.

16.6           Bovendien is PolyCast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt of als het faillissement van de andere partij onvrijwillig wordt aangevraagd of beslag wordt gelegd op alle of een deel van de bedrijfsmiddelen van de andere partij waardoor het niet langer redelijk is te verwachten dat de andere partij kan blijven voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst. Alle in rekening gebrachte bedragen worden dan onmiddellijk invorderbaar. PolyCast zal nooit gehouden kunnen worden aan het betalen van enigerlei compensatie en/of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke beëindiging.

16.7           Beëindiging en ontbinding van de overeenkomst laat onverlet de bepalingen en verplichtingen die, uit de aard der zaken, bedoeld zijn te blijven bestaan. Deze verplichtingen omvatten, onder andere, de bepalingen ten aanzien van de beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de kant van de Opdrachtgever, vertrouwelijkheid, exportlicenties, wettelijke bepalingen en het oplossen van geschillen.

 

17           Geheimhouding

17.1           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn partijen gebonden aan geheimhouding en zullen zij informatie die bestempeld dan wel redelijkerwijs aan te merken is als vertrouwelijk of geheim en waarover zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst komen te beschikken, niet aanwenden om daar eigen voordeel mee te behalen. Alle informatie over de inhoud of het gebruik van software die door PolyCast ter beschikking is gesteld of gebruikt wordt met inbegrip van, onder andere, documentatie, modellen of andere goederen betreffende deze software en alle informatie over PolyCast en haar organisatie en bedrijfsactiviteiten die niet openlijk bekend zijn, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie.

17.2           Tenzij anders overeengekomen, is het PolyCast toegestaan om het bestaan van de relatie met de Opdrachtgever , een algemene beschrijving van de dienstverlening en het behaalde resultaat te gebruiken in acquisitie-activiteiten binnen gesloten gebruikersgroepen.

 

18           Wettelijke bepalingen en het oplossen van geschillen

              Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Geschillen over de interpretatie of implementatie van deze Algemene Voorwaarden en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan het oordeel van de rechtbank te Amsterdam. Elk geschil zal echter eerst onderwerp van gesprek zijn tussen de Opdrachtgever en PolyCast om te trachten in onderling overleg een minnelijke oplossing te vinden.

 

19           Overige bepalingen

19.1           In geval van strijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en andere bepalingen in de overeenkomst, gelden de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tenzij PolyCast en de Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij een of meer tegenstrijdigheden bij een eventuele  vertaling prevaleert de Nederlandse taal.

19.2           PolyCast is onvoorwaardelijk gerechtigd de rechten en verplichtingen van een overeenkomst met een derde partij over te dragen.

19.3           De artikelen 7:400 tot en met 7:413 BW zijn niet van toepassing op de offertes en overeenkomsten waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden, behalve wanneer de wet bepaalt dat toepassing ervan niet uitgesloten kan worden.

19.4           Voor het uitvoeren van de specifieke diensten uit de overeenkomst zullen medewerkers van PolyCast of door PolyCast ingehuurde derde partijen ingezet worden mits deze medewerkers voldoen aan de functiebeschrijvingen die PolyCast hiervoor hanteert. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is PolyCast gerechtigd medewerkers van PolyCast of van derden te vervangen door andere medewerkers van PolyCast of derden mits deze medewerkers voldoen aan de door PolyCast gestelde of te stellen eisen.

19.5           Voor het uitvoeren van de specifieke diensten uit de overeenkomst heeft PolyCast onvoorwaardelijk het recht gebruik te maken van derde partijen en de kosten daarvan bij de Opdrachtgever  in rekening te brengen volgens de prijslijst die PolyCast heeft afgegeven.

19.6           Als een van de voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden blijkt niet geldig of nietig te  zijn of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en dit zal geen nadelig effect hebben op (het uitvoeren van) de overige delen van de overeenkomst. Bovendien zullen partijen dan zo snel mogelijk in overleg treden om een oplossing te vinden die aansluit bij de aard van de overeenkomst en die zo goed mogelijk aansluit bij het doel en de betekenis van de nietig c.q. ongeldig verklaarde of vernietigde voorwaarde.

19.7           In geval van export vanuit Nederland is de Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor de exportlicenties vereist door de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika en Nederland en de Opdrachtgever vrijwaart PolyCast te allen tijde van enige claim door een of meer derden die het gevolg mag zijn van overtreding door de Opdrachtgever van de voorgeschreven exportregels.

19.8          Wanneer er gebruik gemaakt wordt van telecommunicatiefaciliteiten tijdens de uitvoering van de overeenkomst of naar aanleiding van het gebruik van de geleverde diensten, dan zal PolyCast niet aansprakelijk zijn voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid van deze faciliteiten. PolyCast is niet verantwoordelijk voor het beschadigen of verloren gaan van gegevens of resultaten tijdens het gegevenstransport via telecommunicatiefaciliteiten.

19.9           Voor zover licenties of vergunningen vereist zijn om de geleverde diensten te kunnen gebruiken en voor zover de resultaten gecertificeerd moeten zijn of worden, is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van PolyCast en de Opdrachtgever om dergelijke licenties of vergunningen te verwerven en dat de resultaten aan alle eisen daartoe voldoen. PolyCast en de Opdrachtgever zijn beiden ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle informatie omtrent de eisen inzake licenties, vergunningen en certificeringen.

19.10           Voor zover PolyCast bepaalde persoonlijke gegevens over medewerkers van de Opdrachtgever nodig heeft voor de normale procedures en/of applicaties binnen de sector van PolyCast, dan stemt de Opdrachtgever er bij deze mee in dat zij ervoor zal zorgen dat deze medewerkers de betreffende gegevens verschaffen, tenzij dit als onredelijk kan worden beschouwd. Voor zover de uitvoering van de overeenkomst het nodig maakt om persoonlijke gegevens van een medewerker van de Opdrachtgever  te verwerken, dan zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers toestemming geven voor het verwerken van de betreffende gegevens.

19.11           Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de WBP. In voorkomende gevallen is PolyCast bewerker in de zin van de WBP en draagt de Opdrachtgever alle (kosten)consequenties voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de bewerkersrelatie. Indien vereist zullen partijen een separate bewerkersovereenkomst aangaan. De Opdrachtgever zal PolyCast vrijwaren van elke claim in dit verband (onder meer door of vanwege het CBP) en overigens van alle kosten en schade waarmee PolyCast als gevolg van dergelijke claims geconfronteerd wordt.

 

                                                            //===========//